IF Älgarna
Krönikor
K. L. Böttiger

MISSNÖJDA SKIDLÖPARE BILDA EGEN FÖRENING

Säbrå Skidlöparklubb föds på Lövuddens kontor

DEN UTBRYTNING UR HÄRNÖSANDS SPORTKLUBB, som missnöjda skidlöpare gjorde i februari månad 1919 var inget resultat av en hastigt påkommande ovänskap utan får närmast betraktas som den logiska följden av en inom Sportklubben länge existerande maktkamp mellan ett par stridiga viljor.

Älgarnas första styrelse Vad som till sist kom det hela att explodera var, att Sportklubbens styrelse i samband med en prisutdelning på S:t Petri-Logen inviterat dåvarande ordföranden och sekreteraren i den på den tiden dominerande ångermanländska skidlöpareklubben, Salsåker-Ullångers IF, till en supe. Detta var kanhända en onödig gest av generositet mot ett par herrar som klubben dock stod i stor tacksamhetsskuld till och resulterade i ett förfärligt rabalder med en vidlyftig och inte alla gånger så trevlig tidningspolemik med insändare för och emot en utbrytning ur Härnösands Sportklubb. Dåvarande ordföranden i Sportklubben, bankdirektör Alexander Hammar, gjorde aktningsvärda försök att åstadkomma en försoning, men alla försök i den riktningen strandade. Det var främst skidlöparna inom klubben, som uttalade sitt missnöje över styrelsens »slöseri med klubbens medel». De begärde sitt utträde ur Sportklubben och beslöt på ett sammanträde på Lövuddens sågverks kontor, där Osse Norberg tjänstgjorde som kassör, att bilda en egen förening. Detta skedde den 19 februari 1919 och föreningen döptes till Säbrå Skidlöpareklubb eftersom Lövudden låg i Säbrå socken och skidåkning var den enda gren klubben skulle ha på sitt program. Den första styrelsen bestod av »Osse» Norberg, ordförande, Gustav Johansson, kassör, Tord Schennan, sekreterare, Emil Söderquist och John Silfvernagel. Denna styrelse kompletterades sedan med Gustav Pettersson, O. A. Petersson och Thure A. Flodell.

Föreningens matrikel för det första året upptager 26 medlemmar.

Någon större aktivitet kunde föreningsmedlemmarna inte visa under det första året då skidåkarna redan startat för Härnösands Sportklubb och alltså icke kunde representera sin nya förening under säsongen. Det hela fick därför inskränka sig till några träningstävlingar och skidutfärder.

Den 24 februari 1920 hålles emellertid ett årsmöte, varvid beslut fattas om att »omedelbart upptaga föreningens verksamhet». Samtidigt beslutas att ingå till Riksidrottsförbundet med anhållan om att föreningens namn skulle få ändras till »Skidlöpareklubben Älgarna». Förslaget till namnändring kom från den jaktintresserade tegelbruksägaren och elektrikern Gustav Johansson från Fälle.

Dagen därpå återfinnes i VA följande notis:

»Ny skidlöpareklubb i Härnösand.

Säbrå Skidlöpareklubb höll under gårdagen sitt årssammanträde varvid beslut fattades att omedelbart upptaga klubbens verksamhet. Mötet beslöt att ingå till Riksförbundet med anhållan om namnförändring av klubben till Skidlöpareklubben Älgarna, med verksamhetsområde i Härnösand med omnejd. Klubben fattade även beslut om att utvidga sitt program med att, förutom skididrott, även omfatta velociped- och allmän idrott.

Den nya styrelsen fick följande sammansättning: ordf. hr Osw. Norberg, sekr. hr Tord Scherman och kassör hr Gust. Johansson. Övriga styrelseledamöter blevo hrr E. Söderqvist, E. Höglin, J. Silvernagel och Sven Lindberg.

Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta program till vinterns tävlingar och framkomma med förslag till nya stadgar.

Styrelsen har beslutat att redan inst. söndag anordna skidtävling å 30 km. i tvenne klasser, med start och mål vid Lövudden. Starten sker kl. 8.30 f. m. och anmälan kan ske vid startplatsen.»

Tillkomsten av föreningen Älgarna

"MISSNÖJDA SKIDLÖPARE BILDA EGEN FÖRENING"

Ur boken "40 år i grönt och vitt"
Tillkomsten av Älgarna

Tillkomsten av föreningen Älgarna

Den första idrottsplatsen

Ur boken "40 år i grönt och vitt"
Om Ängevallens tillkomst